صفحه نخست - توری فلزی - توری غیر فلزی - ارتباط با ما

قیمت تیر آهن H (تیرآهن اچ)

تیرآهن اچ  12

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 625.2 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 14

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 758.4 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 16

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14500 914.4 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 18

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14500 1066.8 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 20

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 1236 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 22

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 15000 1404 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 24

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 1884 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 26

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14400 2064 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 28

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 2268 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 30

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14400 2856 كف بنگاه تهران
نوشته شده توسط توری صنعتی ایران در |  لینک ثابت   • 

قیمت پروفیل

پروفيل درب و پنجره

نوع قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
507-508-509 7000 2.44

 قوطي 20x10

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 7600 0.89

قوطي 25x10

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 7600 0.90

قوطي 30x10

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 7600 1.06

قوطي 20x20

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 7100 1.06

قوطي 25x25

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 6900 1.37

قوطي 30x30

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 6900 1.68

قوطي 30x20

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 6900 1.37

قوطي 70x70

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 6900 4.19

قوطي 40x80

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2 6900 3.57

قوطي 40x100

ورق قيمت به ريال

وزن هر متر / Kg 

درصد اضافه
2.5 6900 5.18
نوشته شده توسط توری صنعتی ایران در |  لینک ثابت   • 

قیمت ورق

ورق 2

 

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1*2 7350 32 كف بنگاه تهران

ورق 3

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1*2 تماس با ما 48 كف بنگاه تهران

ورق 4

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1*2 تماس با ما 64 كف بنگاه تهران

ورق 5

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 353 كف بنگاه تهران

ورق 6

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 424 كف بنگاه تهران

ورق 8

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 8100 600 كف بنگاه تهران

ورق 10

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 8100 706 كف بنگاه تهران

ورق 12

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 8100 848 كف بنگاه تهران

ورق 15

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 8150 1060 كف بنگاه تهران

ورق 20

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.25*6 تماس با ما 1413 كف بنگاه تهران

ورق 25

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.25*6 تماس با ما 1470 كف بنگاه تهران

ورق 30

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.25*6 تماس با ما 1766
نوشته شده توسط توری صنعتی ایران در |  لینک ثابت   • 

قیمت میلگرد

ميلگرد 6.5

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
كلاف تماس با ما 4.5 1.88 كف بنگاه تهران

ميلگرد 8

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
شاخه 9200 6 2.51 كف بنگاه تهران

ميلگرد 10

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9400 7.5 3.14 كف بنگاه تهران

ميلگرد 12

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9400 11 3.77 كف بنگاه تهران

ميلگرد 14

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9300 15 4.40 كف بنگاه تهران

ميلگرد 16

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9400 19 5.03 كف بنگاه تهران

ميلگرد 18

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9400 24 5.66 كف بنگاه تهران

ميلگرد 20

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9300 30 6.28 كف بنگاه تهران

ميلگرد 22

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9350 36 6.91 كف بنگاه تهران

ميلگرد 25

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9350 47 7.54 كف بنگاه تهران

ميلگرد 28

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري 9350 58 8.17 كف بنگاه تهران

ميلگرد 30

نوع قيمت به ريال وزن/كيلوگرم محيط ترخيص
12 متري تماس با ما 64 8.8 كف بنگاه تهران
نوشته شده توسط توری صنعتی ایران در |  لینک ثابت   • 

قیمت تیر آهن

تير آهن 12

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري تماس با ما 125 كف بنگاه تهران

تير آهن 14

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 1280000 155 كف بنگاه تهران

تير آهن 16

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 1590000 195 كف بنگاه تهران

تير آهن 18

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 1800000 225 كف بنگاه تهران

تير آهن 20

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 2670000 269 كف بنگاه تهران

تير آهن 22

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 2920000 315 كف بنگاه تهران

تير آهن 24

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 3200000 369 كف بنگاه تهران

تير آهن 27

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 4900000 434 كف بنگاه تهران

تيرآهن 30

شاخه قيمت به ريال وزن / كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري تماس با ما 505 كف بنگاه تهران
نوشته شده توسط توری صنعتی ایران در |  لینک ثابت   •