صفحه نخست - توری فلزی - توری غیر فلزی - ارتباط با ما

قیمت تیر آهن H (تیرآهن اچ)

تیرآهن اچ  12

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 625.2 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 14

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 758.4 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 16

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14500 914.4 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 18

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14500 1066.8 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 20

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 1236 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 22

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 15000 1404 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 24

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 1884 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 26

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14400 2064 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 28

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14300 2268 كف بنگاه تهران

تیرآهن اچ 30

شاخه قيمت هر كيلو(ريال) وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
12 متري 14400 2856 كف بنگاه تهران
نوشته شده توسط توری صنعتی ایران در |  لینک ثابت   •